Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DE HOGE BIRKT B.V.

Alle overeenkomsten die via deze website worden gesloten, of bestellingen in onze webshop worden afgehandeld door De Hoge Birkt b.v. Alle inkomsten van deze bv worden aan Stichting De Paardenkamp gedoneerd. De overeenkomsten met koper / klant / consument worden evenwel gesloten met De Hoge Birkt b.v. en niet met Stichting De Paardenkamp.

Op alle overeenkomsten, aankopen en transacties via deze websites (www.paardenkamp.nl / shop.paardenkamp.nl, www.dagvanhetouderepaard.nl) zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 algemene definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende definities (steeds beginnend met een hoofdletter) de volgende betekenis, zowel in enkel- als in meervoud:

 1. De Hoge Birkt b.v. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Soest en kantoorhoudende aan het adres Birkstraat 122b, (3768 HL) te Soest, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 72082577.
 1. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie De Hoge Birkt b.v. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 2. Consument-klant: de klant als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: iedere tussen De Hoge Birkt b.v. en de klant tot stand gekomen overeenkomst waarmee De Hoge Birkt b.v. zich jegens de klant heeft verbonden tot de verkoop van producten.
 4. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen De Hoge Birkt b.v. en klant die rechtstreeks middels het bestelproces in de webwinkel wordt gesloten of plaatsvindt buiten een verkoopruimte/fysieke winkel.
 5. Webwinkel/website: shop.paardenkamp.nl, en www.dagvanhetouderepaard.nl  
 6. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door of namens De Hoge Birkt b.v. aan de klant te leveren zaken.
 7. De bedenktijd: de aan de consument-klant geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden (‘te herroepen’) tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 9. Partij: De Hoge Birkt b.v. en de klant.

Artikel 2 toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Hoge Birkt b.v. en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst zijn alleen geldig indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, dan geldt tussen partijen een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en wel geldig is.

Artikel 3 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst   

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van De Hoge Birkt b.v. en het voldoen aan de daarbij (eventuele) gestelde voorwaarden.

2. 2. De klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van De Hoge Birkt b.v. dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Indien de aanvaarding van de klant afwijkt van het aanbod van De Hoge Birkt b.v. , komt de overeenkomst, onverminderd het bepaalde in lid 1, niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Hoge Birkt b.v. anders aangeeft.

4. De Hoge Birkt b.v. kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Hoge Birkt b.v. grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door De Hoge Birkt b.v. aan de klant bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument-klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 4 De bedenktijd bij een koop via de webwinkel of telefoon

1. Behoudens het overige bepaalde in dit artikel kan de consument-klant een overeenkomst op afstand  binnen de bedenktermijn, ofwel tot 14 dagen nadat de producten zijn afgeleverd, zonder opgave van redenen ontbinden (“herroepen”). De consument-klant kan de overeenkomst op afstand ontbinden door dit schriftelijk, zoals per e-mail, per post of telefonisch aan De Hoge Birkt b.v. kenbaar maken. Daarbij kan de consument-klant gebruik maken van het door De Hoge Birkt b.v. aangeboden modelformulier voor herroeping, die als op deze pagina te vinden is. Het gebruik maken van het modelformulier voor herroeping is niet verplicht. Zo spoedig mogelijk nadat De Hoge Birkt b.v. in kennis is gesteld van het voornemen van de consument-klant om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal De Hoge Birkt b.v. de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.

2. De consument-klant heeft geen recht van ontbinding bij een overeenkomst op afstand bij:

 1. de levering van volgens specificaties van de consument-klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument-klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 2. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten. Indien sprake is van een overeenkomst op afstand gesloten met een consument-klant bestaat geen recht op ontbinding bij de koop van een toegangsbewijs (zie ook artikel 12 van deze algemene voorwaarden).

3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument-klant zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten, alsmede de eventuele verpakking(en) daarvan. De consument-klant mag de producten slechts in die mate hanteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. De consument-klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan zoals in de vorige zin is beschreven.

4. Indien de consument-klant van de bedenktermijn gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en eventueel meegeleverde verpakking(en) aan De Hoge Birkt b.v.retourneren.

5. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument-klant het verzoek bij De Hoge Birkt b.v. heeft ingediend om de overeenkomst op afstand te ontbinden.

6. Indien de consument-klant gebruik maakt van de bedenktermijn, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

7. De Hoge Birkt b.v. zal de van de consument-klant ontvangen betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument-klant terugbetalen, mits de producten door De Hoge Birkt b.v. zijn terugontvangen, dan wel door de consument-klant is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten (zoals verzendkosten) die door de consument-klant zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

Artikel 6  Geen bedenktijd bij een koop gebruikte paardenspullen in de winkel(s) van De Hoge Birkt b.v.

De klant heeft geen recht op een bedenktermijn indien hij in een (fysieke) winkel van De Hoge Birkt b.v. een gebruikte paardenspullen koopt. Evenmin bestaat er het recht om het gekochte product te ruilen. Wel kan de klant het product doneren aan Stichting De Paardenkamp in ruil voor een tegoedbon van 10% korting op een volgende aankoop in de (fysieke) winkel van De Hoge Birkt b.v. . Per koopovereenkomst kan één tegoedbon worden gebruikt.

Artikel 5 Levering van de producten

1. Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij een (gewone) overeenkomst vindt de levering in de (fysieke) winkel van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp plaats.

2. Indien de bestelling bij een overeenkomst op afstand meer dan één product betreft, behoudt De Hoge Birkt b.v. zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument-klant in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument-klant in ontvangst is genomen.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten door of namens de klant in ontvangst zijn genomen.

4. De Hoge Birkt b.v. spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter is deze termijn uitsluitend te beschouwen als een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van De Hoge Birkt b.v. treedt niet eerder in dan nadat de klant De Hoge Birkt b.v. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen De Hoge Birkt b.v. haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Artikel 6 Onderzoek, reclames en garantie

1. De klant dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de klant niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de klant  daarvan onverwijld mededeling te doen aan De Hoge Birkt b.v. De klant realiseert zich dat De Hoge Birkt b.v. ook tweedehands paardenspullen producten verkoopt die zij of Stichting De Paardenkamp als donatie van derden heeft ontvangen. De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp verricht geen kwaliteitscontrole op de producten en inspecteert de producten niet op eventuele (verborgen) gebreken. De tweedehands producten kunnen beschadigingen hebben en (eerder) (natuurlijke) slijtage en gebreken (kunnen gaan) vertonen.

2. De Hoge Birkt b.v. verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van haar tweedehands producten, wat niets af doet aan de wettelijke rechten en vorderingen die een consument-klant jegens De Hoge Birkt b.v. kan doen gelden.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

1.Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door De Hoge Birkt b.v. vermelde prijzen exclusief btw en eventuele bezorgkosten. Een aanbod gericht aan een consument-klant vermeldt prijzen (mede) inclusief btw. Eventuele invoerheffingen en douanekosten komen voor eigen rekening van de klant.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en eventuele bijkomende en aan De Hoge Birkt b.v. te betalen kosten, en is De Hoge Birkt b.v. niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de klant de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan De Hoge Birkt b.v. verschuldigde bedragen heeft voldaan. In geval van een overeenkomst op afstand met een consument zal De Hoge Birkt b.v. de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, doch indien de consument zelf voor volledige vooruitbetaling heeft gekozen, is De Hoge Birkt b.v. ook in dat geval niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de consument de vooruitbetaling volledig heeft voldaan.

3. Betalingen dienen te geschieden op één van de door De Hoge Birkt b.v.  aangewezen betaalmethoden. In geval van overboeking, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door De Hoge Birkt b.v. voorgeschreven wijze.

4. In geval van niet volledig of niet tijdige betaling van de factuur is de klant van rechtswege in verzuim en kan De Hoge Birkt b.v. conform de daarvoor geldende wettelijke bepalingen de wettelijke (handels)rente in rekening brengen en aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. 

5. Betalingen van de klant strekken eerst tot voldoening van de eventueel verschuldigde rente, vervolgens van door de klant gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en tenslotte van eventueel door De Hoge Birkt b.v. en worden pas daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien De Hoge Birkt b.v. aansprakelijk is dan zij dit alleen voor direct schade. Iedere aansprakelijkheid van De Hoge Birkt b.v. voor indirecte schade waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – gevolgschade, gemiste besparingen, schade wegens gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De klant vrijwaart De Hoge Birkt b.v. tevens tegen aanspraken van derden in dit verband.

2. Indien aansprakelijkheid bij De Hoge Birkt b.v. wordt vastgesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de eventueel toepasselijke verzekeringsovereenkomst van De Hoge Birkt b.v. in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering in lid 2 van dit artikel plaatsvindt, of in het geval een ter zake dienende verzekering ontbreekt, is de aansprakelijkheid van De Hoge Birkt b.v. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

4. Het bepaalde in dit artikel is tevens van toepassing op personen in dienst van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp, dan wel door De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp ingeschakelde derden, waaronder ook door De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp ingeschakelde vrijwilligers dient te worden verstaan.

5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na het ontstaan daarvan, dan wel nadat de de klant redelijkerwijze bekend kon zijn met de door haar gestelde schade, schriftelijk aan De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp meldt.

6. In geval van een overeenkomst met een consument-klant strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent onder meer dat De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp aansprakelijk is voor de schade indien zij het gebrek kende of behoorde te kennen of de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd.

7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp.

Artikel 11 Aanvullende voorwaarden bij koop toegangsbewijzen

1. Dit artikel is van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp en de klant die een toegangsbewijs ter zake een door De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp georganiseerd evenement koopt. Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp verstrekt document die per e-mail aan de klant is verstuurd.

2. Het toegangsbewijs is en blijft eigendom van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp mag er van uit gaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is.

3. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

4. Het is de klant behoudens schriftelijke toestemming van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp verboden om het toegangsbewijs in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken aan derden.

5. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang van als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek (van personeel/vrijwilligers of andere ingeschakelde derden) van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp zijn toegangsbewijs te tonen. Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

6. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder de huisregels) en/of aanwijzingen (van personeel/ingeschakelde derden) van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp en de brandweer en andere bevoegden, op te volgen.

7. Indien het evenement door De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp wordt geannuleerd heeft de klant uitsluitend recht op restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Artikel 12 algemeen klachtbeleid

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6, binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail: webshop@paardenkamp.nl worden ingediend bij het bestuur van de De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp.

2. Bij De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp ingediende klachten worden uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langer verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van  dertig geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 Privacy verklaring

1 De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp respecteert de privacy van de klant en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met deze Privacy verklaring en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

2. De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp legt de persoonsgegevens van de klant zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer en IBAN rekeningnummer vast in een (digitaal) gegevensbestand.

3. De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de klant te sluiten en gesloten overeenkomst en klantadministratie van De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp. Hiernaast gebruikt De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp de gegevens om de klant op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen, voor zover de klant hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

4. De klant kan op verzoek zijn persoonsgegevens inzien en de klant is gerechtigd wijzigingen van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn, dan wel te verzoeken aan De Hoge Birkt b.v. en / of Stichting De Paardenkamp om zijn persoonsgegevens te vernietigen. 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle zaken die verband houden met (het sluiten van) de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.